Hiện tai do chiều ít khách, nen minh can. 1 nữ phu dung quan tu 13 h đen 17 luồng 1 tr2. Lh 0933. 408015